Zoeken

VolkerWessels realiseert sterk resultaat over 2021

Rijssen, 10 maart 2022 – VolkerWessels heeft over 2021 een sterk resultaat gerealiseerd. De nettowinst is uitgekomen op € 165 miljoen en stijgt daarmee 42% ten opzichte van het resultaat over 2020. De omzet over 2021 bedroeg € 6.193 miljoen en daalde daarmee 4% ten opzichte van 2020. De EBT-marge steeg met 120 basispunten naar 3,6%. De orderportefeuille per eind 2021 daalde licht als gevolg van het doorschuiven van een aantal projecten naar 2022.

VolkerWessels VWCT.jpg

  • Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders € 165 miljoen (2020: € 116 miljoen)
  • Resultaat voor belasting (EBT) € 225 miljoen (2020: € 153 miljoen)
  • Orderportefeuille ultimo 2021 € 9.236 miljoen (2020: € 9.618 miljoen)
  • Omzet € 6.193 miljoen (2020: € 6.448 miljoen)
  • Solvabiliteit 22% (2020: 27%)

Operationele gang van zaken

Ondanks het voortduren van de Coronapandemie, heeft VolkerWessels zich over het algemeen goed kunnen aanpassen aan de tijdelijke beperkingen in 2021. De indirecte gevolgen van de pandemie worden echter meer en meer zichtbaar. Zo hebben leveringsproblemen en inflatie in de toeleveringsketen impact op projecten, werkverwerving en het aantrekken van personeel.

 

Alle divisies hebben in 2021 positief bijgedragen aan het resultaat. Ook realiseerden alle divisies, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, een hoger resultaat dan in 2020.

 

In 2021 hebben we ons strategisch plan geactualiseerd. Een van de uitgangspunten hierbij is dat wij niet alleen waarde willen creëren voor onze aandeelhouders, maar dat wij met onze activiteiten ook actief bijdragen aan een klimaat neutrale, circulaire en gezonde leefomgeving. Iedere divisie heeft inmiddels eigen duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld waarmee wij de ambitie hebben om in Nederland in 2030 volledig emissievrij te werken. Onze bedrijven buiten Nederland hebben vergelijkbare plannen ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op het reduceren van onze CO2 uitstoot.

 

In Nederland blijft stikstof tot op heden een grotendeels onopgelost probleem en kan – afhankelijk van nieuwe gerechtelijke uitspraken – zelfs een nog grotere impact krijgen. Vooralsnog manifesteert deze problematiek zich in het uitblijven van de aanbesteding van grote infrastructuur projecten. Eind 2020 hebben wij de divisie Infrastructuur Nederland aangepast aan deze veranderende marktomstandigheden. Mede als gevolg daarvan heeft de divisie Infra Nederland in 2021 de omzetdaling kunnen opvangen en een groei in het resultaat laten zien.

 

De divisie Bouw en Vastgoedontwikkeling heeft een sterk jaar achter de rug. Bij een licht dalende omzet is het resultaat voor belasting sterk verbeterd. Een soortgelijke ontwikkeling zien we bij de divisie Energie & Telecom. Met name de toenemende vraag als gevolg van de energietransitie en investeringen in de telecommarkt hebben een positief effect op het resultaat. De omzet van onze activiteiten in Duitsland is licht gestegen terwijl het resultaat voor belasting sterk is toegenomen.

 

Onze activiteiten in Noord Amerika laten een vergelijkbare omzet zien als 2020 terwijl het resultaat voor belasting licht is toegenomen. De resultaten in het Verenigd Koninkrijk werden ook in 2021 negatief beïnvloed door een beperkt aantal specifieke projecten. Ondanks een hogere omzet, met name als gevolg van HS2, kwam het resultaat voor belastingen lager uit dan het voorgaande jaar.

Veiligheid

Helaas zijn wij in 2021 geconfronteerd met drie fatale ongevallen, waarvan twee in Nederland en een in Canada. Elk van deze drie ongevallen is diepgaand onderzocht en geeft aan dat wij op het gebied van veiligheid onverminderd waakzaam moeten zijn en blijven.

Nettowinst en EBT-marge

VolkerWessels legt de nadruk op winstgevende groei en plaatst marge boven volume. Wij zijn dan ook tevreden met de toename van onze EBT-marge van 2,4% over 2020 naar 3,6% in 2021. De nettowinst is uitgekomen op € 165 miljoen en stijgt daarmee 42% ten opzichte van het resultaat over 2020.

Omzet

In 2021 is de omzet gedaald met 4% naar € 6.193 miljoen vergeleken met € 6.448 miljoen in 2020. Deze, deels verwachte, daling in omzet is met name zichtbaar bij onze Infrastructuuractiviteiten in Nederland als gevolg van de eerder genoemde stikstof problematiek. Ook bij onze Bouw & Vastgoedontwikkeling activiteiten in Nederland daalde de omzet licht, deels door timing van projecten.

Orderportefeuille

De orderportefeuille van VolkerWessels per 31 december 2021 is met circa 4% licht gedaald naar € 9.236 miljoen ten opzichte van de recordstand van € 9.618 miljoen per 31 december 2020. De afname van circa € 0,4 miljard is met name zichtbaar bij onze Bouw & Vastgoedontwikkeling activiteiten in Nederland en Duitsland als gevolg van vertragingen bij de gunning van een aantal opdrachten. Daarnaast is het verkrijgen van de benodigde vergunningen om project ontwikkelingen te kunnen starten nog steeds een tijdrovend proces.

 

De orderportefeuille in de infrastructuurdivisie, is na de daling in 2020 als gevolg van de vertraging van aanbestedingen voor grote multidisciplinaire infrastructuurprojecten, stabiel gebleven op een niveau van circa € 1,4 miljard. Wij hebben in 2021 een aantal mooie middelgrote projecten toegevoegd aan onze orderportefeuille en is de vaste onderstroom aan veelal kleinere projecten goed op niveau gebleven. De orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk is toegenomen met bijna € 0,2 miljard, nagenoeg volledig veroorzaakt door koerseffecten. De orderportefeuille van Energie & Telecom en Noord Amerika daalde licht als gevolg van gerealiseerde productie op de langlopende (onderhouds-) contracten. Onderliggend is met name de orderportefeuille bij Energie & Telecom gestegen.

Solvabiliteit en liquiditeit

VolkerWessels beschikt over een solide kapitaalstructuur met een solvabiliteit van 22% per 31 december 2021 (31 december 2020: 27%). De daling van de solvabiliteit is deels het gevolg van het aantrekken van een gunstige financiering voor jaareinde ter aflossing van eenzelfde bedrag na 1 januari 2022. Zonder dit effect bedraagt de solvabiliteit 23%. De resterende daling is het gevolg van dividend uitkeringen over 2021. Het groepsvermogen bedraagt per 31 december 2021 € 0,9 miljard. De netto liquiditeit (exclusief IFRS 16) bedroeg per ultimo 2021 € 286 miljoen. VolkerWessels heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verschuldigde belastingen op een later tijdstip te betalen.

Wijzigingen Raad van Bestuur:

Per 31 maart a.s. zullen de heren van Jan van Rooijen (CFO) en Alan Robertson (UK) terugtreden uit de Raad van Bestuur, waarbij laatstgenoemde verantwoordelijk blijft voor onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. De heren Cees de Wijs (divisie Infrastructuur Nederland) en Richard Leijnse zullen per 1 april a.s. toetreden tot de Raad van Bestuur. De heer Leijnse volgt de heer Van Rooijen op als CFO, de heer De Wijs blijft verantwoordelijk voor de divisie Infrastructuur Nederland.

 

 

Raad van Bestuur

 

Jan de Ruiter

Alfred Vos

Jan van Rooijen

Dick Boers

Alan Robertson