Zoeken

Certificaten

Certificaten brengen de kwaliteit in beeld.

Wij vinden kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid belangrijk. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers zijn beste buren. Projecten of bedrijven die zich aansluiten bij Bewuste Bouwers committeren zich aan de gedragscode. Wij zetten ons in om zo min mogelijk hinder en overlast te veroorzaken voor de omgeving en hebben oog voor mens en milieu tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu.

CO2 - Bewust certificaat

Het is onze ambitie om duurzame producten te maken voor huidige én toekomstige generaties, met respect voor het milieu. 
Als onderdeel van VolkerWessels:

  • Ontwerpen wij vanuit directe betrokkenheid bij de consument en de lokale omgeving; 
  • Bouwen wij met vooruitziende blik en brede expertise op het gebied van energiemanagement en grondstoffenbeheer;
  • Investeren wij in een integere samenwerking met partners en een inspirerend werkklimaat voor medewerkers. 

FSC® (licentiecode FSC-C147406) en PEFC (licentiecode PEFC-30-32-1369)

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC® en PEFC zijn wereldwijd de bekendste certificatiesystemen. FSC® is de afkorting voor Forest Stewardship Council® en PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Hieronder vindt u onze FSC- en PEFC-certificaten.

Certificaten

Safety Culture Ladder

Goossen Te Pas voldoet aan de eisen die gesteld worden in de NEN Safety Culture Ladder Trede 3 voor het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw alsmede het uitvoeren van onderhoud en renovatie. De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken.

VCA**

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

ISO 9001

ISO 9001 is een set eisen voor kwaliteitszorg, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Een ISO 9001 certificaat geeft aan dat een bedrijf op systematische wijze werkt aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit waarmee haar producten of diensten tot stand komen.

ISO 14001

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Een milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in onze bedrijfsvoering.

Fundeon erkend leerbedrijf

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Goossen Te Pas is als erkend leerbedrijf gecertificeerd. Goossen Te Pas hecht bijzonder veel waarde aan talent. De bouw heeft immers vakmensen nodig, nu en in de toekomst. Wij zien een leerlingbouwplaats als een plek waar mensen die een opleiding in de bouw volgen het vak in de praktijk kunnen leren.

Bouwend Nederland

Goossen Te Pas is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.