Zoeken

Winst VolkerWessels verder toegenomen

VolkerWessels heeft in 2015 een bevredigendresultaat behaald.De operationele winst (EBITDA) is gestegen naar € 235 miljoen ten opzichte van € 228 miljoen over 2014. De netto winst komt uit op € 125 miljoen, een toename van € 4 miljoen.

Logo_VW_400.jpg

De bedrijfsopbrengsten stegenmet circa 11%.Dit is deels veroorzaakt door valutaeffectenen een drietal overnames bij Bouw & Vastgoed Nederland. Ook de liquiditeitspositie heeft zich gunstig ontwikkeld. Ultimo 2015 bedraagt de liquiditeit na aftrek van rentedragende schulden € 153 miljoen. Dit is een verbetering van ruim € 100 miljoen ten opzichte van ultimo 2014

De solvabiliteit is naeen dividenduitkering van € 50 miljoen toegenomen,van 26naar 27procent. Net als onze orderportefeuilledieeen verdere groei laat zien naar € 7 miljard, een historisch hoog niveau.

CFO Jan van Rooijen: "Alle sectoren binnen VolkerWessels dragen bij aan ditgoedebedrijfsresultaat. Ditondanks de wisselende marktomstandighedenper sector, waarbij overcapaciteiten lage prijsniveausbij met name Infra nog zorgelijk blijft. Onzegoede prestaties zijn het gevolg van operationele en financiëlediscipline.Daarbij wordt het gebruik maken van kansen gecombineerd met de focus op marge boven volume, kostenbeheersing en een gezonde rendement/risico verhouding”.

Kerncijfers

 (in miljoenen euroś)  2015  2014
 EBITDA  235  228
 Nettoresultaat  125 121
 Omzet  4.906 4.400
 Orderportefeuille  7.020 5.774
 Solvabiliteit  27%  26%

Over VolkerWessels

VolkerWessels is een Nederlands concern met een decentrale organisatievorm en zo’n 120 ondernemingen. We zijn actief in drie marktsectoren: bouw & vastgoed, infrastructuur en energie & telecom. VolkerWessels bouwt met circa 15.000medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen,financieren, beheren, exploiteren en onderhouden. Dit doen we voor onze stakeholders: opdrachtgevers, financiers, medewerkers, leveranciers en de maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een concern dat kansen benut en duurzame innovaties introduceert.